کوک آنلاین گیتار

راهنما پایین صفحه

 

 

سیم نام نت فرکانس SCIENTIFIC PITCH NOTATION
1 – highest e – high 329.63 Hz E4
2 B 246.94 Hz B3
3 G 196.00 Hz G3
4 D 146.83 Hz D3
5 A 110.00 Hz A2
6 – lowest E – low 82.41 Hz E2
1